. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
20.05.2019 Икономика Дипломна работа Правата на човека и дейността на правоохранителните органи 79 стр.
20.05.2019 Химия Дипломна работа ВИДОВ СЪСТАВ, ЧИСЛЕНОСТ И ВИДОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛЯСТОВИЧАТА ФАУНА В С. МЪГЛЕН, АЙТОСКО. 33 стр.
20.05.2019 Предучилищна и начална училищна педагогика Дипломна работа Възможности на учебното съдържание по „Човекът и природата“ за екологично възпитание на децата от начална училищна възраст 99 стр.
20.05.2019 БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Дипломна работа ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ЗА СТОЛИЧНИТЕ МУЗЕИ 88 стр.
20.05.2019 Регионална сигурност Курсова работа Регионална политика и регионална сигурност на ЕС – цели, инструменти, развитие 12 стр.
20.05.2019 Противодействие на конвенционалната престъпност Курсова работа Видове наркотични вещества. Класификация. 40 стр.
20.05.2019 Технология и управление на транспорта Дипломна работа ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 98 стр.
20.05.2019 Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред Курсова работа Полиция. Видове полиция 27 стр.
19.05.2019 Информационни технологии Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ 51 стр.
19.05.2019 Химия Дипломна работа Изследване на ефекта копигментация на антоцианини от арония (Aronia melanocarpa) с фенолни копигменти и билкови екстракти 55 стр.
19.05.2019 Химия Реферат Канабис и активни компоненти съдържащи се в канабиса 12 стр.
19.05.2019 Химия Реферат Ензимен дефицит. Лактат дехидрогеназен дефицит 10 стр.
19.05.2019 Педагогика Курсова работа Моделирането в обучението по математика 16 стр.
19.05.2019 Операционни системи Курсова работа Мобилни операционни системи 20 стр.
19.05.2019 Педагогика Реферат Първична превенция на агресивното детско поведение в началното училище 13 стр.
19.05.2019 Педагогика Реферат Предпоставки за междуличностни конфликти при децата от предучилищна възраст 13 стр.
19.05.2019 Игро и арт терапия Реферат Музикотерапия при деца с увреждания 10 стр.
19.05.2019 Технология на педагогическото взаимодействие с деца с проблемно поведение Реферат ДЕТСКАТА ТРЕВОЖНОСТ 13 стр.
19.05.2019 Биотехнология Дипломна работа Определяне на фталати във вино 42 стр.
19.05.2019 Химия Дипломна работа Методи за очистване на индустриални багрила 40 стр.
19.05.2019 Политики на европейска интеграция Курсова работа Приложение на общата селскостопанска политика в България 10 стр.
19.05.2019 БИОХИМИЯ Реферат Морфологични и физиолого-биохимични характеристики на представителите от род Lactobacillus 15 стр.
19.05.2019 Финансиране на международната търговия Реферат Финансова система и търговска политика на Япония“ 11 стр.
19.05.2019 Икономика Дипломна работа Балансирана система от показатели за бизнес анализ 69 стр.
19.05.2019 Педагогика Дипломна работа ИЗУЧАВАНЕ НА ФОЛКЛОР В ТРЕТИ КЛАС 80 стр.
19.05.2019 БИОХИМИЯ Дипломна работа Изследване на канабиноиден и фитохормонален профил в различните органи и етапи от развитието на Cannabis sativa L. 51 стр.
19.05.2019 Педагогика Дипломна работа Патриотичното възпитание чрез обучението по Човекът и обществото в IV клас 90 стр.
19.05.2019 ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Дипломна работа ТЮРБЕТО НА ДЕМИР БАБА KРАЙ С. СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХСКО - ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДИ 88 стр.
19.05.2019 Микробиология и микробиологичен контрол Дипломна работа Изследване профила на резистентност при бактериални изолати в университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска” 61 стр.
19.05.2019 ИСТОРИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО Курсова работа СЮРРЕАЛИЗЪМ И НЕГОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 стр.
19.05.2019 Химични замърсители във водите Реферат Замърсяване на повърхностни и подземни води с фекални и отпадни води от хижи и заслони 9 стр.
19.05.2019 Почвознание и опазване на почвените ресурси Реферат Видове почви в България 16 стр.
19.05.2019 Екология и опазване на околната среда Реферат Геоложки феномени в България, свързани с магмени скали 15 стр.
19.05.2019 Екологични проблеми при добива и използването на полезни изкопаеми Курсов проект Как се осъществява управлението на минните отпадъци, получени от проучване, добив и първична преработка на подземни богатства според Закона за Подземните богатства 9 стр.
19.05.2019 ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Курсова работа Митологични и исторически аспекти на хронотопа в романите на Н. Казандзакис „Алексис Зорбас“ и „Капитан Михалис“ 9 стр.
19.05.2019 Основи на управлението Курсова работа Вътрешна средна на организацията 41 стр.
19.05.2019 Българска филология Курсова работа Статута на книгите и тяхното влияние върху Ема Бовари и Жулиен Сорел 10 стр.
19.05.2019 Педагогика Курсова работа Интерактивни методи за взаимодействие по формиране на технологична култура в ДГ 9 стр.
19.05.2019 Социална идентичност на индивиди, семейства и групи Курсова работа Теорията на Ерик Ериксън 9 стр.
19.05.2019 Икономика Реферат Добри практики на приобщаващото образование в САЩ, Канада и Австралия 21 стр.
19.05.2019 Икономика Курсова работа Конкурентни предимства и конкурентна стратегия на фирма Андрюс лайфстайл ЕООД 11 стр.
19.05.2019 Педагогика Курсова работа Депресия в юношеска възраст 10 стр.
19.05.2019 Икономика Дипломна работа Методи за оценяване на резултативността на инвестиционни портфейли (на примера на S&P 500) 46 стр.
19.05.2019 СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ Дипломна работа Противодействие на наркотрафика в България 76 стр.
19.05.2019 Икономика Дипломна работа Електронно правителство - значение за сигурността и пресичане на корупционните практики в България 60 стр.
19.05.2019 Администрация на сигурността и отбраната в ЕС и НАТО Реферат Способности на ЕС за управление при кризи 14 стр.
19.05.2019 Компютърни системи и технологии Реферат Дискретни трансформации на Фурие (DFT) 17 стр.
19.05.2019 Педагогика Реферат Ролята на позитивното мислене, като протективен фактор срещу зависимост към ПАВ 14 стр.
19.05.2019 Система за национална сигурност Реферат Геополитика, отбрана и сигурност 12 стр.
19.05.2019 КАРТОГРАФИЯ И GPS НАВИГАЦИЯ Курсова работа Картография и GPS навигация. „Галилео 9 стр.
19.05.2019 Икономика Дипломна работа Развитие на животозастрахователния пазар в България 86 стр.
19.05.2019 Педагогика Дипломна работа Педагогически възможности за преодоляване на конфликтите в групата на 5-7-годишните деца (върху основата на опознаването на околния свят) 115 стр.
19.05.2019 Педагогика Дипломна работа Развитие на музикалността на 6-7 годишните деца чрез възприемане на инструментални пиеси 88 стр.
19.05.2019 Педагогика Дипломна работа ПРИЛОЖЕНИЕ НА МУЗИКАЛНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ДЕТСКА ГРАДИНА 40 стр.
19.05.2019 Педагогика Дипломна работа РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛНО - ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ ПРИ 5-6 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ МУЗИКАЛНО - РИТМИЧНАТА ДЕЙНОСТ 97 стр.
19.05.2019 Хигиенен дизайн на технологичното оборудване в Хранителната промишленост Реферат Безопасно и хигиенно водно обработване в хранителното производство 21 стр.
19.05.2019 Електроника Дипломна работа Проектиране на силови преобразуватели за фотоволтаична система 73 стр.
19.05.2019 Икономика Дипломна работа Митнически контрол при вноса и износа на стоки от юридически лица 60 стр.
19.05.2019 Информационни технологии Дипломна работа Изготвяне на външен одит на възлагането на обществени поръчки в Община Варна по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 35 стр.
19.05.2019 Публична администрация Дипломна работа Проблеми на интеграцията на ромите при входа в образователната система 137 стр.
19.05.2019 Анализ на софтуерни изисквания Курсова работа Съвети за писане на добри изисквания с примери 11 стр.
19.05.2019 СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Курсова работа XXI ВЕК – ЕРА НА ЖИВОТ В СВЕТА НА КИБЕРВЪЗМОЖНОСТИТЕ. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО 12 стр.
19.05.2019 Инженерен експеримент Реферат Планиране на експеримента Пълен факторен експеримент Основни стъпки при планирането 13 стр.
19.05.2019 Икономика Дипломна работа Динамика на инвестициите във ваканционни комплеси в Р.България 80 стр.
19.05.2019 ККРХ Курсова работа Какъв е приносът към световната и духовна култура на Св.Августин 13 стр.
19.05.2019 ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ Дипломна работа ИЗПОЗЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД - АКЦЕНТИ 60 стр.
19.05.2019 КИН Дипломна работа СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В УСЛОВИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО 101 стр.
19.05.2019 Електроника Дипломна работа Токозахранващо устройство за електротехнологичен процес 57 стр.
19.05.2019 Икономика Дипломна работа ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА „ЗЕБРА“ ООД, ГРАД АКСАКОВО ПРИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА 108 стр.
19.05.2019 Обогатяване и рециклиране на суровини Реферат Пресоване на въглища, подлежащи на брикетиране. Оптимална температура на пресоване. Видове брикетни преси. 10 стр.
19.05.2019 ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОИКОНОМИКА Реферат Германска геополитика 10 стр.
19.05.2019 Режим и експлоатация на ЕМ Реферат Планиране и развитие на ЕРМ-мрежа СрН 10 стр.
18.05.2019 Международно публично право Курсова работа Международна правна защита на бежанците 17 стр.
18.05.2019 ИСТОРИЯ Дипломна работа Обединителни и разединителни процеси в ЕС 55 стр.
18.05.2019 Социални дейности Дипломна работа Актуални проблеми на пенсионното осигуряване в България 55 стр.
18.05.2019 Теоретични основи на националната сигурност Курсова работа Глобалният тероризъм- история и съвременно състояние 27 стр.
18.05.2019 Организация на полицейските и разузнавателни служби в ЕС Курсова работа Структура, функции и задачи на Държавна агенция Национална сигурност 13 стр.
18.05.2019 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Курсова работа ПАМЕТ 11 стр.
18.05.2019 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Курсова работа Развитие на военната доктрина на НАТО 13 стр.
18.05.2019 Правен режим на специалните служби Курсова работа Държавна агенция Национална сигурност: Нормативна основа. Правомощия. Контрол и разграничения от МВР 18 стр.
18.05.2019 Европейски съюз - Съвет на Европа Реферат ОССЕ – Възникване, етапи на развитие и функции 12 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа Анализ на депозитите и влоговете в търговските банки 15 стр.
18.05.2019 КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Курсова работа ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ТРУДОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 10 стр.
18.05.2019 Европейско сътрудничество в сигурността и отбраната Курсова работа Граждански и военни мисии и операции 15 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа Подходи и системи за обучение, квалификация и развитие на човешките ресурси. 14 стр.
18.05.2019 Европейска политика за сигурност и отбрана Реферат Рискове и заплахи за общата политика за сигурност и отбрана 13 стр.
18.05.2019 Тактика на оперативно-издирвателната дейност Курсова работа Същност на оперативно-издирвателната дейност 13 стр.
18.05.2019 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Дипломна работа Демократичен контрол на контраразузнавателната дейност 87 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа Установяване на контрол върху бездомните кучета в община Кюстендил 13 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа МСС 16- Дълготрайни материални активи 16 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа Ипотечен кредит 16 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с приоритетни области: „Технологично развитие и иновации“ и „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 13 стр.
18.05.2019 Икономическа социология Курсова работа Ефективни психологически тактики за справяне с междуличностни конфликти в бизнес организацията 16 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа Отчитане на собствения капитала в банките. Изискванията на новото споразумение Базел III. 13 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа Попълване на годишна данъчна декларация Приложение № 3 10 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа Проучване степентта на възприятие на икономика на знанието в Република България 12 стр.
18.05.2019 Икономика Реферат Хигиенни изисквания към условията за труд и почивка 11 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа Роля на науката в икономика на знанието 13 стр.
18.05.2019 Спецсеминар по Бизнес икономика Курсова работа ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ЕЛЕКТРОННИ ПРОДАЖБ 45 стр.
18.05.2019 Икономика Курсова работа Разпределение на непреките разходи и тяхната роля при изготвяне на бизнес план 11 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019