. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
17.02.2023 Местни данъци Курсова работа Патентен данък 11 стр.
17.02.2023 Логистичен мениджмънт Дипломна работа Възможности за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките на „Амета Холдинг“ АД 100 стр.
12.02.2023 НУП Курсова работа - План конспект Превръщане на обемни форми в образи - 3 клас /нови знания/ 6 стр.
25.09.2023 ПУП Курсова работа - План конспект Животните във фермата /6-7 подготвителна група/ 8 стр.
12.02.2023 Национална сигурност Дипломна работа Организация на митническия граничен контрол на ГКПП 100 стр.
06.02.2023 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА Курсова работа КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОКСАРТРОЗА 29 стр.
06.02.2023 Клинична психология Курсова работа Интервюто – диагностичен инструмент в клиничната психология 12 стр.
06.02.2023 ПСИХОЛОГИЯ Курсова работа Психични състояния в здраве и болест: стрес, страх, фрустрация, депривация, психотравма 16 стр.
06.02.2023 Педагогика на физическата култура в детската градина Курсова работа Теория за управление на движенията. Формиране на двигателни умения и изграждане на двигателен навик 12 стр.
06.02.2023 Кинезитерапия при нервни и психични болести Дипломна работа Подход ориентиран към дейности за възстановяване на функционалстта на ръката след неврорафия 85 стр.
06.02.2023 Конструиране и технологии в детската градина Курсова работа Подготовка на детето за трудова дейност чрез игрова дейност 8 стр.
06.02.2023 Диагностика и консултиране в клиничната социална работа Курсова работа Социално диагностициране – същност и основни моменти. 11 стр.
06.02.2023 Физическо възпитание Дипломна работа Диагностика на двигателното качество сила на учениците от X клас по физическо възпитание и спорт 47 стр.
06.02.2023 Право Доклад Субективно съединяване на искове. Другарство. Видове другарство. 11 стр.
06.02.2023 Физическо възпитание Дипломна работа НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЧКИ, ТРЕНИРАЩИ ФУТБОЛ 77 стр.
06.02.2023 ПСИХОЛОГИЯ Курсова работа ЕМПАТИЯ 10 стр.
06.12.2022 ПедагогикаПедагогическа диагностика Реферат Същност, функции, особености на педагогическото изследване. Видове и етапи на педагогическите изследвания 9 стр.
27.11.2022 Обща теория на правото Курсова работа Неправомерни юридически действия 17 стр.
27.11.2022 Актьорски тренинг за учители с техника на говора Реферат Системата на Станиславски за работа на актьора върху изграждане на сценичен образ 10 стр.
17.09.2022 Икономика Дипломна работа Анализ на финансовото състояние на предприятието по годишните счетоводни отчети 89 стр.
17.09.2022 Растителна защита Курсова работа Интегрирана растителна защита при домати 23 стр.
17.09.2022 Педагогика Дипломна работа Дидактичните игри – възможност за оптимизиране и формиране на начална нотна грамотност 71 стр.
17.09.2022 Софтуерни технологии Дипломна работа Разработка на приложение за обслужване на ветеринарна клиника. 224 стр.
17.09.2022 Управление на фирмената конкурентоспособност Курсова работа Анализ на Доклада за глобалната конкурентоспособност на България 22 стр.
05.07.2022 Топлотехника Дипломна работа Оптимизация на система за автоматично регулиране на температурата на прегрята пара в разширен диапазон на натоварване 35 стр.
05.07.2022 МЕТОДИ И МЕТОДИКА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ЗАДАЧИ Курсова работа МЕТОДИ И МЕТОДИКА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ЗАДАЧИ 15 стр.
21.06.2022 Педагогика Дипломна работа ДИАГНОСТИКА НА ЗНАНИЯТА НА 6-7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА 52 стр.
21.06.2022 Образователен мениджмънт Дипломна работа Подобряване на комуникационната среда в управлението на класната стая чрез използване на конструктивистки модел на обратна връзка 73 стр.
21.06.2022 Образователен мениджмънт Дипломна работа Изследване на ефективността на организационната култура на училищната организация 62 стр.
19.06.2022 Машиностроителство Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА ДЕТАЙЛ „КАПАК ЛАГЕРЕН” 107 стр.
19.06.2022 Педагогика Дипломна работа Работа по проект в обучението по БЕЛ в първи клас 43 стр.
19.06.2022 Педагогика Дипломна работа Диагностика на учебните постижения на първокласниците при работа с проекти по български език и литература 34 стр.
19.06.2022 Педагогика Дипломна работа Претворяването на словото в образ при изпълнение на илюстрации от 5-6 годишните деца 142 стр.
19.06.2022 ИНФОРМАЦИОННИ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ Реферат Дигитална среда 17 стр.
19.06.2022 Педагогика Дипломна работа Дидактически системи от задачи за училищния курс по математика, създадени върху избрани частнопредметни технологии 133 стр.
19.06.2022 Информационни и комуникационни технологии в педагогическите изследвания Курсова работа Наблюдението като метод на педагогическото изследване 10 стр.
19.06.2022 Кинезитерапия Курсова работа ВЛИЯНИЕ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА ПРИ БЕЛОДРОБНИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ТРОМБЕКТОМИЯ НА АОРТНА КЛАПНА ПРОТЕЗА 20 стр.
19.06.2022 Педагогика Дипломна работа Работа по проект в онлайн среда с ученици от 2 клас 76 стр.
19.06.2022 Педагогика Дипломна работа Диагностика на формиране на комуникативно-речеви умения у учениците от II клас 79 стр.
19.06.2022 Педагогика Дипломна работа Организираната двигателна активност в училище – път за овладяване на хиперактивното поведение на учениците 51 стр.
19.06.2022 Педагогика Дипломна работа Историкоантропологическият подход в обучението по Човекът и обществото в ІІІ-ти клас 81 стр.
19.06.2022 Педагогика Дипломна работа Специфика на професионално- педагогическото общуване в началния етап на основната образователна степен 52 стр.
19.06.2022 Педагогика Дипломна работа МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ И ОРГАНИЗАТОРСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧИТЕЛИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 60 стр.
18.06.2022 Кинезитерапия Курсова работа КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ СЪСТОЯНИЕ СЛЕД ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГОНАРТРОЗА 20 стр.
18.06.2022 Детето в критична ситуация Реферат Обучение на децата в полезни знания и умения за безопасно движение по пътищата 9 стр.
11.12.2022 ФИНАНСИ Дипломна работа Анализ на финансовото състояние на “Беласица” АД – гр. Петрич по годишните счетоводни отчети 123 стр.
18.06.2022 Педагогика Дипломна работа Обучението по математика в 1. клас в условия на целодневна организация на учебно-възпитателния процес 53 стр.
18.06.2022 Педагогика Курсова работа „Монтесори децата’’ през втория план за развитие 6-12г. 11 стр.
15.06.2022 ОБЩА И ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ Курсова работа Сетивно познание на личността. Същност и особености на усещането, възприятието и представата 10 стр.
15.06.2022 Методика на обучението по Околен свят и Човекът и природата Курсова работа Екскурзията – специфична форма на обучение по ОС и ЧП 9 стр.
15.06.2022 Педагогика Дипломна работа ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ И ЕМОЦИОНАЛНО СЪПРЕЖИВЯВАНЕ ЧРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА И МУЗИКА 62 стр.
15.06.2022 Здравен мениджмънт Дипломна работа Качество на живот при пациенти с хронични заболявания (Качество на живот при пациенти с артериална хипертония в първичната медицинска помощ) 56 стр.
15.06.2022 ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ Реферат ЕМОЦИОНАЛНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА 14 стр.
15.06.2022 Педагогика Реферат Сравнителен анализ на образователните системи в България и Германия 11 стр.
15.06.2022 Обща и възрастова психология Реферат Психични състояния на личността. Същност на стреса и начини за справяне с негативното му въздействие върху личността. Агресия, агресивност и агресивно поведение на учениците. 12 стр.
15.06.2022 Социално предприемачество Реферат Социална икономика. Социално предприемачество. Социални предприятия. 13 стр.
15.06.2022 Основи на управлението Курсова работа Възникване, развитие и приложение на Теория на справедливостта (Ст. Адамс) 10 стр.
15.06.2022 Педагогика Реферат Приложение на принципите на обучение в учебно-тренировъчните занимания по лека атлетика 10 стр.
15.06.2022 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА Курсова работа Кинезитерапия след операция на предна кръстна връзка 39 стр.
15.06.2022 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа Разработка на приложение за провеждане на email кампании 81 стр.
14.06.2022 Управление на възобновяеми енергийни източници Реферат Енергонезависими (пасивни) домове 24 стр.
14.06.2022 Педагогика Дипломна работа ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗВЪНТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКОТО И ИСПАНСКОТО УЧИЛИЩЕ 124 стр.
14.06.2022 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО Курсова работа ПРОЕКТ НА РЕСТОРАНТ "Левента" 53 стр.
14.06.2022 Индустриален мениджмънт Дипломна работа ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА „ВАРНА – ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 89 стр.
14.06.2022 Статистика Курсова работа Професия логопед- значение и предизвикателства 9 стр.
14.06.2022 ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ Курсова работа ИНФРАСТРУКТУРЕН ЛИНЕЕН ОБЕКТ - Основен ремонт и рехабилитация на улица „Кирил и Методий” в с. Тръстеник, Община Иваново 15 стр.
14.06.2022 Икономика на благосъстоянието Курсова работа Проблемът икономическо неравенство 9 стр.
14.06.2022 Основи на публичната администрация Курсова работа Общинска администрация – Хисаря 9 стр.
14.06.2022 ЗДРАВЕН МАРКЕТИНГ Курсова работа Същност, концепция и анализ на маркетингово проучване 9 стр.
14.06.2022 ЛАБОРАТОРНИ ЗАНЯТИЯ ПО КОМПЮТЪРНА ПЕРИФЕРИЯ Реферат Видове и особености на CD 35 стр.
14.06.2022 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа Обработка на изображения в програмна среда LabVIEW 91 стр.
14.06.2022 Индустриален мениджмънт Дипломна работа ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА „МАДАРА НФ“ ООД, ГР. ВАРНА 60 стр.
14.06.2022 Педагогика Курсова работа Форми на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина 9 стр.
14.06.2022 ЕЛЕКТРОНИКА Дипломна работа Електроннa система за управление на запалителна система на бензинов ДВГ 49 стр.
14.06.2022 Творчество в игровото взаимодействие Курсова работа Обучаваща сюжетно – ролева игра на тема Камион за боклук в трета възрастова група 11 стр.
14.06.2022 Приобщаващо образование Курсова работа СТРАТЕГИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА СРЕДА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕТЕ С ДЦП 9 стр.
14.06.2022 Педагогика Дипломна работа ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД 72 стр.
14.06.2022 Управление на човешките ресурси Дипломна работа Мотивация на персонала в реален стопански обект 41 стр.
14.06.2022 Педагогика Дипломна работа РОЛЯТА НА ПРИКАЗКАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 33 стр.
14.06.2022 Педагогика Дипломна работа ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ЯН АМОС КОМЕНСКИ ЗА НАГЛЕДНОСТТА В ОБУЧЕНИЕТО 74 стр.
13.06.2022 Маркетинг Дипломна работа Финансов анализ на строителна фирма "Рила" ЕООД 75 стр.
13.06.2022 Икономика Дипломна работа Асортиментна политика на фирма “Нилана” ООД 90 стр.
13.06.2022 Стопанско управление Дипломна работа Развитие и усъвършенстване на схема за формиране на възнагражденията 68 стр.
13.06.2022 Промишлена топлотехника Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ НА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА 42 стр.
13.06.2022 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Реферат Проектиране и реализация на микропроцесори 12 стр.
13.06.2022 МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Дипломна работа МЕНИДЖЪРСКИ ПРОФИЛ НА ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 60 стр.
13.06.2022 Педагогика Курсова работа Сравнителен анализ на: Образователните сиситеми на Италия и Унгария 13 стр.
13.06.2022 Конфликтология в начална възраст Реферат Конфликти и конфликтно поведение в предучилищна и начална училищна възраст 20 стр.
13.06.2022 Педагогика Дипломна работа Формиране на певчески умения у 5-6 г. деца в условията на актуалните програмни системи за предучилищно образование 73 стр.
13.06.2022 Диагностика и терапия при лица с увреден слух Реферат Слухови нарушения. Психолого-педагогически особености на деца със слухови увреждания, обективни методи за изследване на слухови нарушения 9 стр.
13.06.2022 Съвременна музикална култура Курсова работа Влиянието на фолклора върху съвременната българска култура 11 стр.
13.06.2022 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОВЛАДВАНЕ НА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ В ДГ Курсова работа Основни умения, които се формират в ДГ,в конструктивно-техническата дейност 11 стр.
13.06.2022 Правни основи на образованието Курсова работа Права и отговорности на участниците в предучилищното възпитание и училищното обучение 13 стр.
13.06.2022 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ СИСТЕМИ Курсова работа ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС НА ЛЕЕНЕ 34 стр.
13.06.2022 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО Курсова работа ФРЕЗОВАНЕ,ФРЕЗИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 44 стр.
13.06.2022 Педагогика Курсова работа РАВНИЩА НА ПРОБЛЕМНОСТ И МЕТОДИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 23 стр.
13.06.2022 Методика на физическото възпитание в детската градина Реферат Хранене на спортисти 10 стр.
12.06.2022 Глобална политическа икономия Курсова работа Световни финансови пазари 13 стр.
12.06.2022 Специална педагогика Дипломна работа Педагогическо взаимодействие при деца със зрителни нарушения 36 стр.
12.06.2022 Педагогика Дипломна работа Изучаване на съществително име във трети клас чрез използването на интерактивни методи на обучение 55 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023